Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Van der Mark Ketelonderhoud. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Van der Mark Ketelonderhoud. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een basisvermelding en/of advertentieopdracht geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Van der Mark Ketelonderhoud behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Van der Mark Ketelonderhoud garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Misbruik van Van der Mark Ketelonderhoud of het Van der Mark Ketelonderhoud kwaliteitszegel wordt niet getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van een vermelding bij Van der Mark Ketelonderhoud. Onder misbruik wordt verstaan het zich niet houden aan deze voorwaarden en onterechte plaatsing van het Van der Mark Ketelonderhoud kwaliteitszegel voor goedkeuring.
 
2. Keuringstijd
2.1 De keuringstijd bedraagt in de meeste gevallen maximaal 10 werkdagen. Van der Mark Ketelonderhoud zal een keuringstijd van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen keuringstijd om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.2 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen zijn in EURO's en exclusief 21% BTW.
3.4. De kosten voor een vermelding/keuring dienen te worden voldaan, ongeacht of de webwinkel wordt goed- of afgekeurd. Bij aanmelding van een webwinkel die niet in aanmerking komt voor plaatsing op Van der Mark Ketelonderhoud zal € 15,00 (incl. BTW) administratiekosten in rekening worden gebracht.
 
4. Afkoelperiode
4.1 Voor de diensten van Van der Mark Ketelonderhoud, keuring webwinkel, herkeuring webwinkel en mysteryshopper is er, in overeenstemming met de wet verkopen op afstand, geen herroepingsrecht.
 
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u uw webwinkel aanmeldt bij Van der Mark Ketelonderhoud, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Van der Mark Ketelonderhoud. Van der Mark Ketelonderhoud houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Van der Mark Ketelonderhoud respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Van der Mark Ketelonderhoud maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
7. Offertes
7.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Van der Mark Ketelonderhoud zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Van der Mark Ketelonderhoud slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Van der Mark Ketelonderhoud en een klant komt tot stand nadat een opdracht door Van der Mark Ketelonderhoud op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Van der Mark Ketelonderhoud behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren, waarbij restitutie van het betaalde bedrag zal plaatsvinden. Bij aanmelding van een webwinkel die is uitgesloten van aanmelding zal restitutie met aftrek van € 15,00 (incl. BTW) administratiekosten plaatsvinden.
8.3 De kosten voor de keuring van een webwinkel blijven bestaan ook als de webwinkel wordt afgekeurd.
8.4 De facturen m.b.t. diensten van Van der Mark Ketelonderhoud zullen elektronisch worden verstrekt en zijn downloadbaar door in te loggen op onze site. De factuur voor de aanmelding wordt u in PDF-formaat per e-mail toegezonden.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto´s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van Van der Mark Ketelonderhoud gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1 Van der Mark Ketelonderhoud is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Van der Mark Ketelonderhoud. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Van der Mark Ketelonderhoud behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Van der Mark Ketelonderhoud gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 In geen geval kan Van der Mark Ketelonderhoud aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan tussen consument en verkoper. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
11.2 De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Van der Mark Ketelonderhoud geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
11.3 Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van Van der Mark Ketelonderhoud zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Van der Mark Ketelonderhoud is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Van der Mark Ketelonderhoud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.
Van der Mark Ketelonderhoud is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.
 
12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Van der Mark Ketelonderhoud en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij Van der Mark Ketelonderhoud er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.